Strategi

Leader Söderslätt LLU arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar och offentliga organisationer.

Leader Söderslätt

Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen Leader Söderslätt LLU. Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.

Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2023-2027 för leaderområdet Söderslätt. Leader Söderslätt LLU  har ett bemannat leaderkontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Strategi

Söderslätts utvecklingsstrategi ska främja innovation, lärande och samverkan för att skapa en hållbar tillväxt. Strategin vill stimulera alla människor i byar, städer och på landsbygd att engagera sig för att utveckla bygden. Inkludering är en framgångsfaktor, där speciellt fokus riktas mot de unga, adresserat genom ett eget insatsområde. Det sydskånska områdets speciella tillgångar i form av bördig jord, böljande backlandskap, kuststräckor och kulturmiljöer tas tillvara för att öka mängden arbetstillfällen och locka fler besökare att ta del av upplevelser som området erbjuder.

Agenda 2030 ligger till grund för strategin. De övergripande målen för programperioden är Stärkt identitet, Söderslätts naturvärden tas tillvara och vårdas, Ökad inkludering & samverkan och Hållbar tillväxt & innovation.

För att nå målen har fem insatsområden valts ut, baserat på de behov och förutsättningar som identifierats för Söderslätt;

  1. Innovation, lärande och samverkan,
  2. Ungas engagemang och välbefinnande,
  3. Hållbar natur inklusive vatten och framtidens jordbruk,
  4. Attraktiva destinationer
  5. Cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

För att nå störst effekt kommer Leader Söderslätt att stödja initiativ som har en möjlighet att åstadkomma strukturell förändring på sikt, enligt en så kallad effektlogik. Samverkan mellan olika sektorer är nödvändigt för att initiativ ska kunna fortsätta som långsiktig verksamhet efter att finansiering från Leader avslutats.

För strategins implementering har styrelsen en nyckelroll, tillsammans med kansliet. Uppföljning görs regelbundet med syfte att utvärdera arbetssätt och lära och förbättra verksamheten för bästa effekt.

Pågående projekt

Titta in på vår Projektsida för att följa Leader Söderslätts pågående projekt.