Integritetspolicy & cookies

Integritetspolicy

Leader Söderslätt strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Uppgifter som skickas till Leader Söderslätt blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Leader Söderslätt lämnar uppgifter kopplade till projekt till Jordbruksverket och till EU:s institutioner i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Leader Söderslätt behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Ändamålen omfattar stödhantering, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Insamling och lagring av personuppgifter

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, e-post, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Leader Söderslätt ska kunna administrera utbildningar/konferenser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler och EU-förordningar. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter – Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter – Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter – Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.